Share

Една од поплатените работи, брокерите во Македонија, последните години нам ни доведоа брз развој на финансискиот пазар, информатичката технологија и комуникација. Работите кои ги извршуваат брокерите во Македонија секако спаѓаат во современите текови на работење, посебо ако се заме во оглед дека за ова занимање е потребен голем степен на професионалност и сите елементи кои подразбираат современ начин на работа (комуникативност, следење на правните регулативи и технолошкиот напредок, тимска работа и слично). Добрата заработка произлегува од фактот дека работите кои ги извршуваат брокерите во Македонија се одлично наградени и стимулирани со разни видови на бонуси и други приходи. Познато е дека сите брокери за своите услуги кои им ги овозможуваат на клиентите наплаќаат провизија (надокнада) за извршените работи. Чести бонуси и награди се последица на резултатите од работењето и задоволството на клиентите кое придонесува за рејтингот на компанијата за која работат, како и за нив посебно. Работата која ја вршаат брокерите во Македонија затоа е многу одговорна и бара многу посветеност, спаѓа во комплексни и ценети работи, а како таква подразбира и посебни услови кои мораат да се исполнат за да се пристапи на работа. Брокерите во Македонија мораат предходно да завршат потребни школи, да положат одредени испити за да се стекнат со лиценци за броекри и сл…

Брокерите во Македонија, како правни лица (брокерски куќи) работат во многу различни области на финансиските сектори и према тоа се разликуваат по своето име и видот на работата која ја вршат. Името брокери во Македонија подразбира брокери кои работат на берза, брокери за осигурување и форекс брокери. Овие се најчестите поими кои ги сретнуваме, а секој од нив има свои специфичности и свое значење. Она што е заедничко за сите брокери во Македонија е дека за работите за кои се специјализирани мораат да ги имаат сите потребни дозволи за работа кои се пропишани со Законот во Република Македониа.

 Доколку станува збор за брокерите во Македонија кои работат на скопската берза подразбира да мораат да имаат дозвола за работа која им е доделена од Комисијата за Вредносни Документи. Ова се подразбира од фактот дека своите работи можат да ги извршуваат исклучиво на организиран пазар и берза. Кога се работи за Форекс пазарот, брокерите во Македонија исто така, мораат да имаат согласност од Македонската Народна Банка, како и да поседуваат признати лиценци за работа од меѓународни надлежни органи. Брокерите за осигурување во својот домен на работа мораат да добијаат согласност и дозвола од Македонската Народна Банка, како и да бидат регистрирани кај агенција за стопански регистри на Македонија.

Брокерите во Македонија кои се занимаваат со осигурување работат  како специјални советници и посредници помеѓу клиентите и осигурителните компании, а провизијата по извршените работи ја наплаќаат исклучиво осигурителните куќи. Странките своите добивки ги остваруваат со правовремен добро одбран ризик кој го осигуруваат со посредништво на брокерите за осигурувањата. Битна разлика помеѓу услугата на брокерите за осигурувања и услугите на брокерите кои работат на Форекс и берзите е во тоа што им нудат на своите клиенти можност за заработка на големи количини на пари. Всушност, кај брокерите кои работат на берза информациите со кои располаагаат како и угледот кој го поседуваат брокеските куќи доста влијае на профитабилноста на одлуките кои клиентите треба да ги одлучат. Брокерите во Македонија кои работат на Форекс пазарот имаат уште поголем степен на одговорност спрема своите клиенти, со оглед на тоа што овозможуваат и даваат во позајмица (кредит во облик на полуга – левериџ) така што мала количина на пари може да резултира со големи приходи, но и загуби. Затоа и пакетот на услуги кои ги нудат Форекс брокерите е најкомлексен (разни олеснувања за клиентите, бонуси и награди, бесплатни обуки, совети и анализи и др.). Но од друга страна и најмала е надокнадата која ја напатуваат од клиентите за своите услуги (спред). Која од работите ни одговара најмногу на нашиот личен сензибилитет влијае и на самиот избор кој ќе го направиме кага се во прашање брокерите во Македонија.

Share

Leave a Reply

Close Menu