Како да изберете брокер во форекс тргувањето

Share

За да тргувате на Форекс, морате да отворите сметка кај некој форекс брокер и затоа се смета доста важно прашањето – како да изберете брокер? Пред тоа треба да се објасни што е точно Форекс брокер и како функционира тргување со посредување на брокер, а воедно ќе бидат и појасни сите поими кои влијаат на сложеноста на дилемите, како да изберете форекс брокер.Форекс брокер или брокерска куќа со која посредува  на форекс пазарот е правно лице кое извшува налози спрема одлуката на клиентите, односно трејдерите. Основен интерес на брокерските куќи за извршување на овај вид на работа е провизија или надокнада за услуги кои им ги овозможува на клиентот, а се состои во разликата помеѓу куповната и продажната цена на одреден интрумент (спред).

Разни брокери, кои ги нудат своите услуги преку интернет,ги има во изобилство така што треба да се знае како да се избере Форекс брокер. Ќе наведеме некој од најважните, а тоа се секако мерила од кои зависи големината на профитот кој што можеме да го оствариме со тргувањето. Овие критериуми се едноставно избројани во пакетот кој форекс брокерот ги нуди. Пакет услуги, кои се сметаат за задоволувачки се: низок спред, минимален почетен капитал за отворање на сметка, моментално (инстант) извршување на налозите, бесплатна демо сметка, графикони, техничка анализа, поволна големина на полугите и сл. Освен тоа, важно е брокерот да им овозможува потпора (меил, телефон, чет) на своите клиенти нон стоп заради тоа што пазарот е активен 24 часа дневно. Предност која треба да се користи и можност за комуникација на македонски јазик (Fortrade водечки лидер на нишите простори кој сета своја потпора ја овозможува на македонски јазик). Потоа, по задача – како да избререте брокер, се подразбира оперативен тим на брокери кои поседуваат професионални знаења од ова комплексно подрачје за рабетење односно посебни лиценци за работа. Во суштина, од квалитетот на поддршка на форекс брокерот зависи квалитетот на тргување на форекс пазарот, а со само тоа и висината на профитот на нашата сметка.

Како да изберете брокер значи во добра мера и можност за заштеда во тргувањето, односно дали форекс брокерот во својата понуда предвидува и некои други погодности. Таквите погодности обично се однесуваат на награди при отворањето на сметката, наградни натпревари и слични атрактивни случувања кои се разликуваат од брокер до брокер. Кога станува збор за факторите при одбирањето на форекс брокерот сигурно дека се однесува на сигурноста на депозитот кој трејдерот го уплаќа при отворањето на форекс сметката. Тоа значи за да одбраниот форекс брокер морал на транспарентен начин да ги овозможи информациите и увидот во банкарските гаранции на положените депозити на клиентите и банкарските гаранции. Срема наведеносто, важен параметар е и процесуирањето на документите кои се однесуваат на брзината и обработувањето на потребната документација за уплата и исплата на сретствата на сметката на трејдерот. Бидејќи современиот начин на работење подразбира извршување како на финансиски трансакции, така и на сите други работи во електронски облик јасно е дека комплетната комуникација и кореспонденција се извршува преку интернет. Отежнувачка околност предстаува фактот доколку избраниот форекс брокер е правно лице од далечни простори за сите оние трејдери кои не се рабираат во бизнис термилогојата на странски јазик. Иако програмски преводници се на голем број страници многу достапни на секој од корисниците на интернет, незнаењето на странски јазик може да биде препрека и голема пречка при работата. Затоа, како важен елемент можат да се сметаат и услугите на форекс брокерот на Македонски јазик(страници, поддршки, важни вести и сл.) при решавање на дилемата – како да изберете Форекс брокер.

Share

Leave a Reply

Close Menu