Како се создадени брокерските куќи во Македонија

Share

Сите брокерски куќи во Македонија претставуваат, всушност, правни лица кои се основани за вршење на работа, посредување во трговијата со хартии од вредност. Нивното работење се одвива исклучиво на организиран пазар или берза, а се врши со примена на посебни правила по Законот кој е пропишан од страна на надлежните органи. Друго име кое се користи за брокерските куќи во Македонија е брокерско – дилерски друштва, а се создало во текот на процесот на приватизација (сопственички трансформации), откако дошло до промени кои утврдиле нови економски категории, нови инструменти, нова терминологија и слично. Брокерските куќи во Македонија, а и во нашето окружување настанале со појавата на терминот „транзиција“ што точно значи премин од еден економски состав во друг, од општествена сопственост и самоуправни односи на пазарната економија и незините законитости, а како потреба да се спроведат обавезните промени во сите сфери на нашиот живот. Тој премин од статус на самоуправување во статус на акционер со перманентно учење и совладување на промените довел до настанување на институции какви се брокерските куќи во Македонија. Почетокот на тие процеси датира од 1989-та година од кога се менуваат моделите и начините на приватизација. Така акционерството во Македонија повторно масовно се јавува после пеесет години, пред се со донесување на Законот за сопственичка трансформација, а потоа и Законот за приватизација. Инаку, брокерските куќи во Македонија имаат своја долга историја на формирање од првобитните облици до денешните форми на работење која датира од триесетите години на деветнаесетиот век. Тогаш се појавиле првите идеи за контролирање на движењето на вредноста на парите кое тогаш го спроведувало Македонското трговинско здружение. Тоа тело било значано за развој на целокупната македонска трговија, а во согласност со улогата која ја имало тогаш и активностите кои ги вршело може да се смета како претходник на денешните брокерско – дилерски друштва кои претставуваат современи брокерски куќи во Македонија.

Сите брокерски куќи во Македонија се во обврска да имаат лиценци за вршење на брокерските и дилерските работи, како и дозволи за основање и работа на пазарот на капитал. Комисијата за вредносни хартии дава дозволи за пренос на хартии од вредност, врши контрола на работењето и дава дозвола за основање на сите соучесници на финансискиот пазар: берза, брокерско – дилерски друштва (брокерски куќи во Македонија), друштва за управување со инвестициони фондови, централен регистер. Комисијата за хартии од вредност ја осигурува јавноста од сите активности на пазарот за вредносни хартии штитејќи ги учесниците од можни злоупотреби и некоректно работење.

Покрај брокерско – дилерските друштва кои работат на берзата, последните години се почесто се сретнуваме со поимот forex – брокер кој претставува брокерски куќи во Македонија кои вршат посреднички работи на forex маркетот (глобален финансиски пазар). Станува збор за меѓународна трговија со валути, но и други финансиски инструменти како благородни метали, сурова нафта и друго. Во нашата земја работи Fortrade како познат forex – брокер во регионот, а спаѓа во водечки брокерски куќи во Македонија со чије посредство може да се тргува со акциите на најголемите светски компании. Со оглед на тоа што брокерско – дилерските друштва (се користи и скратеното име „брокери“) или брокерските куќи во Македонија кои работат со акциите на домашните претпријатија во привтизација, forex – брокерите кои работат во нашата земја им овозможуваат на своите клиенти да тргуваат на светскиот финансиски пазар. Со отворање на претставништва и канцеларии во нашата земја, на луѓето им е пружена можност за работна комуникација на македонски јазик, што инаку не е пракса со он лине forex – брокерите од странските земји. Низа на погодности во пакетот на услуги forex – брокерите им нудат на клиентите кои сакаат да тргуваат со широк спектар на финансиски деривати популарни во светот, што ги става во ред на најинтересните субјекти, што се всушност брокерските куќи во Македонија.

Share

Leave a Reply

Close Menu