Share

Зборувајки за берзанско работење и неговиот домен на работа, не може да не се третира поимот лиценца за брокери. Пошироката јавност или оние помалу упатените секогаш ги интригира како се работи на берза, односно што се е потребно за да некој се занимава со оваа работа. Всушност, ако знаеме дека берзата е организиран пазар на која берзанските посредници т.с членовите на берзите тргуваат со одреден пазарен материјал и дека берзата е правно лице кое работи според закони. Со закон пропишан од надлежен орган, јасно е дека лиценцата за брокери е од голема важност. За да се добие лиценца за брокер, која е истовремено основен документ за извршување на работење на берза, потребно е членот на берзата да исполни одредени услови како што е висина на капиталот, техничкa способност , кадровска структура, следење на современите текови на работење и др. Спрема наведеното, лиценца за брокери се издава на оние личности чија основна работа им е посредување на пазарот, а телото кое е задолжено за тоа, а воедно и контрола на работата на берзите и сите нејзини работи е Комисијата за вредносни документи. Треба да се нагласи и тоа дека сите оние кои се занимаваат со берзанско работење имаат посебни права и обврски, но пред се и голема одговорност што ги повикува лиценцата за брокери. Комисијата за вредносни документи е независна и самостална организација на Република Македонија која е одговорна за функционирање на пазарот на вредности во склад со пропишаните законски прописи. Според тоа, основна нејзина улога е да ги заштити инвеститорите и осигура ликвидност и транспарентност на берзанскиот пазар. За довербата е одговорно Народното собрание на Република Македонија, нависокото законодавно тело, кое го поставува комисијата.

Членовите на берзата, учесниците на берза се брокери, дилери, инвестициони советници и аналитичари, портфолио менаџери и сл. Имајќи во предвид дека сите тие имаат многу важна улога во работата посредник во инвестициското вложување, подразбира дека се стручни и оспособени за работа. Секој од наведените профили добива потребна дозвола од Комисијата, а тоа значи дека ги исполнува сите потребни законски предуслови. Со оглед на тоа дека работата на брокерот е настапување на финансиски пазар, лиценцата за брокер конкретно им служи како доказ за легитимитет. Важное да се спомене дека надлежните институции на берзата организираат програмски едукации (обуки, семинари) во склад со потребите, што представува начин и прав пат за да се добие лиценца за брокери и слични дозволи.

Под поимот брокер се подразбира брокерско – дилерско друштво, овластена банка за работење со берзански работи, но и форекс брокер, што се однесува на правни лица кои се занимаваат со посреднички работи на глобален финансиски пазар (Форекс Пазар). Важноста која ја има лиценцата за форекс брокери во тој случај е доста комплексна и подразбира сите лица кои се вработени во брокерските куќи за тргување на форекс, исто така мораат да бидат сопственици на специјални дозволи за работа, а форекс брокер како носител на работата со дозвола – лиценца за брокери. Пример, во Америка форекс брокерот мора да биде регистриран како  Futures Commission Merchant (FMC) кај Trading Commision (CFTC) и мораат обавезно да бидат членови на (National Futures Association). Меѓународните инстутионализирани регулаторни тела CFTC и NFA  се основани со цел да се осигура заштитата на учесниците на глобалниот финансиски пазар од превари, манипулација и неправилности во трговинската пракса. На овој начин работата на одреден форекс броекр се смета за регуларна, односно тоа значи дека неговата лиценца за брокери е легитимна. NFA организира перманентна едукативна програма за начинот на работење на Форекс и сите поединости на форекс договорите, ризикот на тргувањето и многу други поединости од професионалите терминологии меѓу кои е и лиценца за брокери.

Share

Leave a Reply

Close Menu