Share

Во современите текови на работење се почесто се сретнуваме со поимите берза, брокер, валути, форекс-брокер, брокерски куќи, берзански посредник и слично. Освен тоа живееме во време каде берзанското работење во светот не е никаква новина, а се повеќе се оние кои се интересираат за овoај начин на работа. Меѓу најчесто користените поими можеме да го издвоиме терминот брокер од причина што доста често доаѓа до незнаење и дилема – што е брокер или – кој е брокер? Една од дефинициите која може да го појасни поимот боркер како бизнис занимање, гласи – брокер е личност која положила стручен исит пред Комисија за вредносни документи и се стекнала со лицена за извршување на брокерско дилерски работи. Потоа, брокерот во своето работење за основна улога има да ги застапува основните интересири на клиентите спрема куќата на која и дале доверба. Застапувањето на клиентите се однесува на посредувањето на берзанското тргување ( тргување со акции ) на начин на кој клиентот стриктно го дефинирал.  Истовремено и на транспарентен начин е осигурна јавноста од сите актинвности на пазарот на акции, како што прописите ја обврзуваат секоја брокерска куќа, а тоа понатаму се рефлектира на потребите на професионално извршување на работата на брокер која ја извршува во куќата. Транспарентност и јавност е постигната со тоа што брокерот на своите клинти им придонесува во електронски состав се за берзата.

Услугата на брокерот спрема клиентите се состои и во давање на општо познати информации кои содржат општаbroker слика на пазарот, пресметана цена на на акциите, последната постигната цена на акциите во тргувањето на акциите и многу други релевантни факти. Брокерот нема право на клиентите да им сугерира во донесувањето на последната одлука, туку клиентот сам одлучува за својата одлука со давање на основни елементи на налозите за тргување. Тоа значи, дека брокерот треба да им осигура на клиентите можност и сите потребни совети за одлуката на клиентите да биде изразена како негова слободна волја заснована на корисни информации. Сите информации на клиентот треба да им бидат достапни од изворот како што се ажурирани извештаии, документи, анализи и останати корисни информации од брокерот.

Се почесто се сретнуваме и со терминот Форекс брокер, што е исто така оследните неколку години се повеќе присутно и достапно до корисниците на интернет. Форекс брокер е правно лице кое се занимава со посредување на форекс пазарот и слично работење на берза (Stock Exchange) и броекерски работи на глобалниот финансиски пазар на валути (Foreign Ehchnge). Со оглед на тоа што форекс пазарот е нецентрализиран пазар, информациите кои форекс брокерот ги овозможува во склоп на услуги на своите клиенти се од клучна важност за донесување на одлуките на клиентите во трговинските трансакции. Форекс брокерот својот интерес го остварува со наплатување на спред, што представува разлика помеѓу куповната и продажната цена на валутниот пар.  Тргувањето на меѓународниот пазар на валути се одвива со посредување на брокерски куќи кои на своите клиенти им нудат пакет на услуги со комплентна поддршка и информации за светските валути, но се повеќе во понуда се и повеќе финансиски инструменти па затоа тргувањето станува се покомплексно. Големи и озбилни брокерски куќи  (како што се Fortrade, водечки брокер кај нас а и во регионот) покрај форекс платрформа нудат и богати пакети на услуги каде што се вклучени сите финансиски деривати, така што терминот форекс брокер се почесто се заменува со универзално име – брокер.

Share

Leave a Reply

Close Menu